Quy định

Quyền riêng tư

Khi quý vị sử dụng các dịch vụ tại cổng thông tin Stockpro.vn của StockResearch tức là Quý vị đã đương nhiên đồng ý với các điều khoản thỏa thuận dưới đây. Nếu Quý vị không đồng ý, vui lòng không sử dụng .

  • Chúng tôi thu thập các thông tin nhận dạng cá nhân khi bạn đăng ký sử dụng một trương mục StockResearch , khi bạn sử dụng một số dịch vụ hoặc sản phẩm của StockResearch , khi bạn tới các trang Stockpro.vn. Chúng tôi cũng có thể nhận được các thông tin nhận dạng cá nhân do các đối tác kinh doanh cung cấp.
  • Người sử dụng cổng thông tin cần biết rằng Stockpro.vnStockResearch có thể công bố hoặc chuyển giao bất cứ thông tin nào mà người sử dụng cung cấp thông qua cổng thông tin này đến:

    + Bất cứ đơn vị trực thuộc hoặc nhà cung cấp thông tin của Stockpro.vnStockResearch .

    + Bất cứ một cá nhân hoặc tổ chức được người sử dụng cổng thông tin đồng ý và khi Stockpro.vnStockResearch có quyền hoặc nghĩa vụ hoặc bị buộc phải công bố các thông tin đó theo quy định của pháp luật.

    + Bất cứ quốc gia nào trên thế giới nếu Stockpro.vnStockResearch thấy cần thiết.

  • Khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ hỏi tên, địa chỉ thư điện tử, ngày tháng năm sinh, giới tính, số điện thoại di động… Sau khi bạn đã đăng ký sử dụng dịch vụ và đăng nhập vào các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ biết danh tính của bạn.
  • Người sử dụng cổng thông tin đồng ý với việc Stockpro.vn/Stock StockResearch kiểm soát, theo dõi và ghi lại bất cứ việc sử dụng dịch vụ , Tin ICT nào đối với cổng thông tin này.